Algemene voorwaarden

Definities

Dag – Kalenderdag.

Afnemer – Een persoon die handelt voor commerciële doeleinden met Tactalyse zoals verenigingen, ondernemingen, spelers en (potentiële) deelnemers van workshops.

KNVB gecertificeerde docent – De persoon die bevoegd is om namens Tactalyse de workshop te geven volgens de eisen van de KNVB.

Tactalyse – de organisatie Tactalyse, gevestigd aan de Atoomweg 10, 9743 AK te Groningen, KVK nummer 65226984

Wyscout – online platform waar videobeelden en statistieken staan van spelers over de hele wereld. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op personen en organisatie die één van onze services (speler analyse, team analyse, scoutingsrapport, workshop) afnemen of deelnemen.

2.2 Profvoetballers die een speler analyse willen, zullen een gepersonaliseerde overeenkomst moeten tekenen.

Artikel 3 – Klachten

3.1 Heeft u een klacht over één van onze services? Neem dan contact op met Tactalyse en we zullen ons best doen om u van dienst te zijn bij het oplossen van het probleem.

3.2 Het indienen van een klacht ontneemt de afnemer niet van de betalingsverplichting.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1 Tactalyse is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van afnemers.

4.2 De afnemer vrijwaart Tactalyse tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de uitvoering van de service. Deze vrijwaring omvat mede de kosten van juridische bijstand. 

4.3 Tactalyse zal niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk zijn voor de prestaties van de afnemers van de verschillende service gedurende voetbalwedstrijden en/of trainingen.

Artikel 5 – Geheimhouding

5.1 Al het materiaal en aanvullende documentatie zijn te allen tijde auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnames of -materiaal van verschillende services is niet toegestaan. De afnemer is niet gerechtigd materiaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Tactalyse toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

5.2 Workshop afnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van verkregen beeldopnames en -materialen die zij van Tactalyse tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de afnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

5.3  Het eigendom van alle analyse materialen, zoals de methodische fundamentals, analyse overzichten (pdf), geanalyseerde videoclips en foto’s, blijft te allen tijde toebehoren aan Tactalyse. 

5.4   De afnemer zal vertrouwelijk omgaan met de door Tactalyse ter beschikking gestelde analyse materialen, zoals de methodische fundamentals, analyse overzichten (pdf), geanalyseerde videoclips en foto’s, en zich ervan weerhouden deze materialen en/of informatie te delen met derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Tactalyse. Het is de afnemer enkel toegestaan om hierboven genoemde analyse materialen te gebruiken op social media, met de uitdrukkelijke toestemming van Tactalyse. 

5.5   In het geval dat de afnemer handelt in strijd met de bepalingen opgenomen in artikel 5,2 5.3 en/of 5.4 van deze voorwaarden en/of indien de afnemer handelt in strijd met de eigendomsrechten en/of indien de afnemer op internet of social media gebruikt maakt van de ter beschikking gestelde analyse materialen, zoals de methodische fundamentals, analyse overzichten (pdf), geanalyseerde videoclips en foto’s, zonder de toestemming van Tactalyse, dan verbeurt de afnemer jegens Tactalyse dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling, een boete ter bedrage van € 5.000 voor elke schending, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, indien de schade het hiervoor genoemde boetebedrag overschrijdt. Schadevergoeding en boetes kunnen cumuleren. De afnemer is niet gerechtigd om tot verrekening hiervan over te gaan. 

Artikel 6 – Privacy 

6.1 Voor bepalingen aangaande de privacy verwijzen we u graag door naar de Privacyverklaring op onze website.

Artikel 7 – Services

7.1 Tactalyse behoudt zich altijd het recht om services inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

Artikel 8 – Speler analyse

8.1 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand door het tekenen van een gepersonaliseerde overeenkomst met Tactalyse.

8.2 Een Speler analyse voor een profvoetballer noemen wij ‘sessie’ en houdt het volgende in: Tactalyse levert na aanleiding van een gespeelde wedstrijd van een afnemer, videobeelden aan die gebaseerd zijn op methodische fundamentals. Mocht Tactalyse via het online platform Wyscout geen videobeelden hebben dan zal de afnemer deze zelf moeten aanbieden.

Tactalyse bereidt gespeelde wedstrijden voor om zodoende de voortgang van de afnemer op tactische voetbalgebied te kunnen monitoren en te begeleiden.

Tactalyse bespreekt de aangeleverde videobeelden van de analyse middels online sessies met de afnemer. 

8.3 Overige bepalingen worden opgenomen in de gepersonaliseerde overeenkomst.

Artikel 9 – Team Analyse

9.1 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand door het tekenen van een gepersonaliseerde overeenkomst met Tactalyse.

9.2 Een Team analyse voor een team noemen wij ‘Team analyse’ en houdt het volgende in:

De afnemer zal eigen beelden moeten aanleveren aan Tactalyse voor een analyse

Tactalyse zal een uitgebreide analyse maken op basis van de 4 fases van het spel voetbal (aanval/omschakeling/verdedigen/omschakelen).

Tactalyse zal videobeelden aanleveren aan de afnemer op basis van de 4 fases.

Tactalyse zal een presentatie aanleveren aan de afnemer op basis van de 4 fases.

9.3 Overige bepalingen worden opgenomen in de gepersonaliseerde overeenkomst.

Artikel 10 – Workshop

10.1 Tactalyse is gerechtigd om bij onvoldoende afnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang bericht.

10.2 Tactalyse is gerechtigd tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop de datum van een workshop te wijzigen. De afnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren. 9.1c. Na inschrijving en betaling ontvangt u een ontvangstbevestiging. Eén dag van te voren ontvangt u een e-mail met alle informatie over de workshop.

10.3 Per workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk om via de website in te schrijven.

10.4 Tactalyse is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere KNVB gecertificeerde docent of de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden terug gestort.

10.5 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de afnemer.

10.6 Als een afnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren cq van deelname te annuleren. De afnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

10.7 Afmelden dient via e-mail te gebeuren: workshop@Tactalyse.com

10.8 Bij afmelding tot 24 uren voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug gestort. 

10.9 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u zelf voor vervanging zorgen. Uw deelname bevestiging is overdraagbaar maar melden is verplicht, 1 dag voor aanvang van de workshop.

Artikel 11 – Scoutingsrapport

11.1 Een scoutingsrapport van Tactalyse noemen wij Scoutingsrapport en houdt in: een iBooks bestand waarin videobeelden en data van één of meerdere spelers worden weergegeven naar wens van de afnemer.

Artikel 12 – Applicatie

Artikel 13 – Overig

11.1 Door het ondertekenen van een overeenkomst bij Tactalyse vervallen alle eventueel eerder door partijen gemaakte overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen (zowel schriftelijk als mondeling) omtrent de services van Tactalyse, zowel mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken omtrent de levering van de service door afnemer.

11.2 Wijziging van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen d.m.v een door beide partijen ondertekend exemplaar.

11.3 Verplichtingen welke naar de aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven ook na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: geheimhouding, nog lopende nadere overeenkomsten en geschilbeslechting.

11.4 Alle geschillen naar aanleiding van of in verband met deze overeenkomst tussen de Partijen, waaronder maar niet gelimiteerd tot het bestaan, de geldigheid of het ontbinden van de overeenkomst, zullen worden onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen. Op de gehele overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Tactalyse, dit kan digitaal via info@Tactalyse.com We zullen uw verzoek binnen twee weken behandelen.